Privacyverklaring

Privacyverklaring
Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van eventuele nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij je privacy beschermen en hoe wij om gaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen? Dan kun je hierover met ons contact opnemen.

Wie verwerkt je gegevens?
Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Kookworkshop Amersfoort. Ons kantoor is gevestigd aan de Patriciërslaan 71 in Amersfoort. Je kunt ons bereiken op +31 (0)610 47 15 55 of per e-mail via info@kookworkshopamersfoort.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met je persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van je gegevens, wordt het ‘verwerken’ van persoonsgegevens genoemd. Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt; zoals je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens over je ontvangen.

Doeleinden
Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij je persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast kunnen je contactgegevens in ons klantsysteem gezet worden om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen, dit doen we alleen na uitdrukkelijke toestemming van jou.

Hoe gaan we met je gegevens om?
Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij je gegevens opslaan beveiligd is.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen van gegevens
In principe delen wij je persoonsgegevens niet met derden maar in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om je persoonsgegevens met derden te delen, bijvoorbeeld met gerechtelijke instanties. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens te delen m.b.t. een overeenkomst of bijvoorbeeld notariële akte. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij persoonsgegevens aan derden moet doorgeven zoals een rechterlijke uitspraak. Je gegevens worden nooit met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Je gegevens bekijken of aanpassen
Dat kan natuurlijk altijd. Je kunt bij ons een overzicht opvragen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Ben je van mening dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van je in te trekken, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een nieuwsbrief. 

Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij je zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kookworkshop Amersfoort kun je een e-mail sturen naar info@kookworkshopamersfoort.nl.

Klachten
De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kookworkshop Amersfoort
Telefoon: +31 (0)610 47 15 55
E-mail: info@kookworkshopamersfoort.nl